Condicions Generals de Contractació amb About Events And Travels, S.L.U

1. Regulació jurídica aplicableQuan es tracti de viatges combinats, la relació contractual entre l'agència organitzadora i elclient es regirà per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatgeque detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades deconformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998,de 13 d'abril).

En cas de venda de serveis turístics solts, aquests es regiran pel que estableixi la seva normativaespecial (en cas d'existir), així com per les condicions generals i especials de vena de cadaproveïdor, actuant l'agència de viatges únicament com a intermediari entre client i prestadordel servei.

Les parts contrastants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona perresoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o execució del contractede viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fur propi en cas que siguidiferent.

2. Inscripció al viatgeL'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeixen que el client hagi satisfet undipòsit, que variarà segons el viatge contractat, però que podrà suposar un 40% de l'import totalpressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament peravançat d'un altre import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte deviatge combinat.

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador


Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest puguioptar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret de reemborsament íntegre de lesquantitats pagada, o bé acceptar les conseqüències de modificació del viatge inicial.

En cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a lanotificació de la modificació, s'entendrà que opta per li rescissió de la reserva o del contracte.

4. Condició contractualLa realització dels viatges anunciats pot quedar condicionada a la inscripció d'un grup mínim depersones, que variarà en funció de cada viatge (consulteu a l'agència si el viatge requereix laformació d'un grup mínim). En el cas que no es formi aquest grup, L'AGÈNCIA pot cancel·lar elviatge sense dret a la indemnització per al client sempre que ho comuniqui en un termini màximde 10 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament.

5. Desistiment per part del clientSi el client desisteix del viatge, després de la formalització -almenys- del dipòsit exigit perconsolidar la reserva en ferm, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de lesdespeses de gestió, (ocasionades a l'agència venedora), les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades als diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries, etc) i unapenalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els15 i 10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en el 15% si es produeixentre els 10 i 3 dies, en el 25% si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presentaa l'hora prevista per a la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especialsde contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques endeterminats proveïdors repercutiran sobre el client sempre que el contracte hagi deixatconstància: Consulteu amb l'agència si el viatge inclou alguna condició especial de cancel·lació.En cas de venda exclusivament d'un servei solt, el client abonarà les despeses de gestió del'agència venedora i les despeses d'anul·lació ocasionats al proveïdor del servei.

6. Preu del viatgeEl preu del viatge inclou l'impost sobre el valor afegit quan sigui aplicable, i s'entén vigent durantla temporada que s'indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagivariacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostosreferents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en portsi aeroports) i en els tipus de canvis aplicats al viatge.

Assegurances d'assistència en viatge i de cobertura de despeses de cancel·lació: Per normageneral, els nostres preus no inclouen assegurança d'assistència en viatge (Excepte en els casosen què sí s'indiqui) ni despeses de cancel·lació; per ser aquests facultatius per al client.Recomanem als clients que s'informin de les seves cobertures abans de la seva contractació, laqual sempre recomanem.

7. Establiments d'allotjamentEl contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic sóndeterminats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En casque aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el contracte de la descripció iles característiques pròpies d'establiment.

8. DocumentacióEl client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas ques'exigeixi, el passaport en exemplars originals i vigents.

L'agència té el deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacionsmèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l'entradaal país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (Excepte acord amb l'agènciacom les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no sigui vàlids.

Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fid'entrar, sortir i circular sense problemes al país de destinació, i assumeix les conseqüènciesd'incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat per dospares o pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i peltutor.

L'agència recomana que els clients portin sempre la seva targeta sanitària.

9. Cessió de la reservaEl client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui al seu agènciaamb 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressamentprohibit en la publicitat del viatge o en el pressupost.

10. ResponsabilitatL'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execucióo de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatgecombinat.

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat quan hi hagi una causa de forçamajor (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agènciaorganitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar, fins i tot fent la diligència necessària, o béquan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i perescrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.En els viatges de grup, es podrà admetre modificació del contracte inicial sempre que l'alteracióde l'itinerari o la substitució de serveis estiguin justificats per circumstàncies de força major, persalvaguardar la seguretat dels viatgers, per circumstàncies climatològiques, per imposicionsimprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevolaltra alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentidaexpressament per l'AGÈNCIA.

11. ReclamacionsEn cas que el client presenti una reclamació, l'agència organitzadora o l'agència detallista, enfunció de les obligacions que li corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge,disposaran del termini d'un mes des de la data de presentació de reclamació per donar unaresposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com amediadors del conflicte. La submissió de la mediació és voluntària per a l'agència de viatges, pelque aquesta valorarà cas per cas si accepta o no, la mediació proposada per l'administració asol·licitud del consumidor.

SI el conflicte no es resol per cap d'aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d'acudir ala via arbitral o judicial.

S'adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.En cas que el client decideixi acudir a la via judicial, s'adverteix en el termini de prescripció deles accions judicials derivades del contracte de viatge combinant és de dos anys des del dia enquè va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.

12. Tractament de dades de caràcter personalLes dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d'entitatsjurídiques, contractin amb aquesta agència s'incorporaran i es tractaran en un fitxerautomatitzat propietat de ABOUT EVENTS AND TRAVELS, S.L.U i que reuneix les mesures deseguretat necessàries per garantir la total seguretat de les dades. En compliment de la normativa, el titular de les dades posant-se en contacte amb ABOUT EVENTS AND TRAVELS,S.L.U carrer Numància, 39 08029 Barcelona. L'agència queda facultada per utilitzar les dadesdurant la vigència del contracte i per a la informació dels seus serveis.

13. VigènciaAquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data 1 de febrer 2012 itenen una vigència indefinida mentre no siguin modificades.

ESTÀ PASSANT

Els nostres clients ho viuen així
#agrecia #yoviajoconagrecia #greciatravel